โมดูล Login 1.0.2 ของ MooZiicart สำหรับเข้าสู่ระบบร้านค้าแบบมีเมนูออเดอร์ของตัวเอง

Version 1.0.2 2019-07-26

New

  • เพิ่มข้อมูลของหัวไฟล์ php

Update

  • ปรับโครงสร้างไฟล์ xml
  • สร้างโฟลเดอร์ไฟล์ภาษา แก้ไขไฟล์ภาษาใหม่
  • ปรับการแสดงผลของปุ่ม

โมดูล Login ของ MooZiicart สำหรับเข้าสู่ระบบร้านค้าแบบมีเมนูออเดอร์ของตัวเอง (mindphp.com)

Revibe: The week’s best design & tech
resources straight to your inbox.

Get in Touch

MooZiiCart Company

Bangkok, Thailand 10900